Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

REGULAMIN

XVIII Bieg Jakubowy | Olsztyn - nowy tremin! - 23.08.2020

 

Cel zawodów

- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

- promocja Olsztyna

 

Organizator

- Urząd Miasta Olsztyna

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

 

Termin i miejsce

- 23.08.2020 r.

- start/meta – Stare Miasto w Olsztynie

- start biegu głównego o godz. 11:00

 

BIEG GŁÓWNY

- dystans ok. 10 000 m, trasa będzie oznakowana co 1000 m

- trasa bez atestu PZLA

- typ biegu: uliczny (odcinki nawierzchni naturalnej)

- start/meta będą się znajdować na Starym Mieście

- pomiar czasu elektroniczny

- szczegółowa trasa zostanie podana 2 tygodnie przed biegiem na stronie osir.olsztyn.pl

 

Uczestnictwo

- w biegu mogą uczestniczyć osoby które uiszczą wpisowe w wysokości:

 40 zł – wpłata do 30.06. 2020 r.

 50 zł – wpłata od 01.07  do 08. 2020 r.

- zapisy w formie elektronicznej potrwają do dnia 08.2020 r.

- minimalny wiek uczestnika w biegu głównym ustala się na 16 lat

- osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę (do pobrania na stronie sportmaniacs.com lub www.osir.olsztyn.pl) rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu

- osoby pełnoletnie obowiązuje oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu, podpisane własnoręcznie w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.   

XVIII Bieg Jakubowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupione indywidualnie przez uczestnika.

 

Płatność

Po udanej rejestracji opłaty startowej dokonuje się w systemie
e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Uczestnicy, którzyzechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”.

Uczestnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi

           

Zgłoszenia

- rejestracja zawodników drogą elektroniczną do XVIII Biegu Jakubowego odbywa się od 1 lutego  do  sierpnia 2020 r. poprzez strony internetowe: www.osir.olsztyn.pl , www.sportmaniacs.pl, www.cronochip.pl/18-bieg-jakubowy

- osobiście w  biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a  (Dział Sportu tel/fax   089 527 02 27 ) do sierpnia w godz. 8:00:15:00.   

Pakiety startowe  będą do odbioru w dniach 17-21.08.2020 r. w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8:00:17:30 oraz w dniu 22.08 (sobota) w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 10:00-15:00.
23 sierpnia numery startowe będą do odbioru w Biurze Zawodów, które będzie usytuowane na Starym Mieście . W dniu zawodów numery startowe będą wydawane od godz. 8:00 do 10:00

W DNIU ZAWODÓW NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY!

 

Nagrody i klasyfikacje

Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymają pamiątkowy medal. W Biegu Głównym na dystansie 10 000 m za 3 czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowy puchar lub statuetkę.

Kategorie wiekowe dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn:

 

Kat. OPEN

Kat. A – 16-19 lat

Kat. B – 20-24

Kat. C – 25-29

Kat. D – 30-34

Kat. E – 35-39

Kat. F – 40-44

Kat. G – 45-49

Kat. H – 50-54

Kat. I  – 55-59

Kat. J – 60-64

Kat. K – 65-69

Kat. L – 70-74

Kat. M – 75 +

 

Kategoria drużynowa

W „kategorii drużynowej” klasyfikowane będą odrębnie drużyny kobiece i męskie.

- drużyna kobieca musi składać się z minimum 3, maksymalnie 4 zawodniczek.

- drużyna męska musi składać się z minimum 4, maksymalnie 5 zawodników.

 Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

- nazwę drużyny

- imiona i nazwiska wszystkich osób wchodzących w skład danej drużyny.

O kolejności będzie decydować suma czasów netto:

- 3 osób z najlepszym wynikiem u kobiet

- 4 osób z najlepszym wynikiem u mężczyzn

W przypadku identycznej sumy wszystkich czasów o wyższym miejscu decydować będzie wyższa lokata najlepszego zawodnika/zawodniczki. 

W kategoriach drużynowych sklasyfikowane zostaną drużyny, w których bieg ukończy
w przypadku mężczyzn 4 zawodników, w przypadku kobiet 3 zawodniczki. Drużyny
w których 4(M)/3(K) osoby nie ukończą biegu nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej.

 W „Klasyfikacji drużynowej” 3 najlepsze drużyn otrzymają pamiątkowe puchary.

 

Uwagi końcowe

XVIII Bieg Jakubowy jest zaliczany do klasyfikacji Olsztyn Biega! jako jeden z dwóch biegów na dystansie 10 km.W sytuacji gdy uczestnik weźmie udział w dwóch biegach na danym dystansie otrzymuje punkty z biegu w którym uzyskał lepszy wynik. Za zajęte miejsce w danym biegu zawodnicy otrzymają punkty według klucza: 1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt, itd..

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Przebywanie na trasie XVIII Biegu Jakubowego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 10 000 m.

Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają wraz z numerem startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

Podczas biegu na trasie będzie 1 strefa bufetowa z wodą mineralną: na mecie woda mineralna.

Organizator ustala limit czasu dla zawodników na 90 minut. Po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy!!

 

Biegi towarzyszące 

W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni - obowiązuje oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie (do pobrania na stronie sportmaniacs.com lub www.osir.olsztyn.pl) o zgodzie na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Osoby pełnoletnie biegnące w kategorii Open obowiązuje oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu, podpisane własnoręcznie w biurze zawodów podczas odbioru numeru startowego.

 

Harmonogram biegów towarzyszących:

9:15-9:20 przywitanie i wspólna rozgrzewka

9:25 –  Dzieci do lat 7, dystans 150-200 m

9:35  Dzieci  8-10 lat, dystans ok. 300 m

9:45  Dzieci 11-13 lat, dystans ok. 400 m

9:55  Młodzież 14-16 lat, dystans ok. 600 m ,

10:05 – Bieg na dystansie ok. 1300 m w kat. OPEN

 

 1. Udział w biegu jest bezpłatny
 2. Osoby biorące udział w biegu otrzymają pamiątkowy dyplom
 3. Pomiaru czasu ręczny, klasyfikacja 3 najlepszych zawodników.

 

Zgłoszenia

- rejestracja zawodników drogą elektroniczną do biegów towarzyszących  od 1 lutego do sierpnia br. poprzez strony internetowe  www.osir.olsztyn.pl 
www.sportmaniacs.pl lub osobiście w  biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a  (Dział Sportu tel/fax   089 527 02 27 ) do sierpnia w godz. 8:00:15:00.

Numery startowe  będą do odbioru w dniach 17-21.08.2020 r. w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8:00-17:30. oraz w dniu 22.08 w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 10:00:15:00.
23 sierpnia numery startowe będą do odbioru w biurze zawodów, które będzie usytuowane na Starym Mieście . W dniu zawodów numery startowe będą wydawane od godz. 8:00 do 9:00. 

W DNIU ZAWODÓW NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY!!!

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (e-mail: , nr tel.: +48 89 527-74-02, faks: +48 89 527-45-10) dalej OSiR.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani\Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych (adres e-mail: , nr tel.: +48 519 566 631).

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

W drodze umowy, na potrzeby rejestracji uczestników za pośrednictwem strony www  sportmaniacs.pl, OSiR powierzył przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:

Paweł Kubicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Cronochip Paweł Kubicz, z siedzibą:  94-053 Łódź, ul. Popiełuszki 39c/16, NIP: 2722730035

Dobrowolne zarejestrowanie się na stronie www.sportmaniac.pl  i podanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  (art.6 ust.1 pkt a. RODO) na ich przetwarzanie w celu organizacji oraz przeprowadzenia zawodów XVIII Bieg Jakubowy, co należy rozumieć jako zarejestrowanie danych uczestnika zawodów, przetwarzanie danych w celu ustalenia wyników, publikacji na listach startowych, ogłoszenia wyników, przekazania nagród, opublikowania wyników w mediach i w Internecie (dotyczy następującego zakresu danych: imię, nazwisko, płeć i kategoria wiekowa).

Dane te będą udostępniane następującym partnerom i współorganizatorom zawodów:

 • Gazeta Olsztyńska
 • Gazeta Wyborcza
 • Portal internetowy WAMA Sport
 • Radio Olsztyn
 • Radio Eska
 • oraz innym mediom relacjonującym zawody

Dodatkowo będą przetwarzane następujące dane:

 • numer telefonu do celów kontaktowych służących przekazywaniu informacji dotyczących organizacji zawodów lub zmian organizacyjnych,
 • adresu e-mail do celów kontaktowych do przekazywania informacji pocztą elektroniczną dotyczących organizacji zawodów lub zmian organizacyjnych.
 • dane te nie będą udostępnione żadnym nieuprawnionym podmiotom.

Wyrejestrowanie swojego zgłoszenia jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i skutkuje odrzuceniem zgłoszenia i brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami instrukcji archiwalnej OSiR przez okres wskazany w instrukcji i rzeczowym spisie akt.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        

 

 

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor