Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

REGULAMIN

2. OLSZTYŃSKI BIEG ŚWIĘTOJAŃSKI 20.06.2020 r.

Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyn Piotra Grzymowicza

 

I. Cel zawodów

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

2. Promocja Olsztyna

 

II. Organizator

1. Urząd Miasta Olsztyna

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

 

III. Termin i miejsce

1. 2. Olsztyński Bieg Świętojański odbędzie się 20 czerwca 2020 r. (sobota); początek imprezy o godz. 20.00; start Biegu Głównego o godz. 21.00

2. Start i meta sprzed Hali Widowiskowo-Sportowej Urania, al. J. Piłsudskiego 44

3. Bieg Główny: 10 km (pętle); Bieg sztafetowy: 6 km (4 x 1,5 km)

4. Opis trasy: nawierzchnia asfaltowa (trasa bez atestu PZLA); szczegółowa trasa zostanie podana na 2 tygodnie przed Biegiem na stronie www.osir.olsztyn.pl 
www.olsztynbiega.pl

5. Limit czasu ukończenia Biegu Głównego wynosi 90 minut. Po jego przekroczeniu zawodnik zobligowany jest do niezwłocznego zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego!

 

IV. Zgłoszenia i opłaty regulaminowe

1. W Biegu uczestniczyć będą osoby, które uiszczą wpisowe w wysokości:

 30 zł  – wpłata od 01.03 do 31.03.2020 r.

 40 zł  – wpłata od 01.04 do 30.04.2020 r.

50 zł  – wpłata od 01.06 do 14.06.2020 r. 

 40 zł – opłata za bieg sztafetowy (dotyczy całej sztafety) do dnia 14.06.2020 r.

Płatność: 
Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie  e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

2. Uczestnicy, którzy  zechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”. Zawodnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi

 

3. Minimalny wiek uczestnika w Biegu Głównym ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą  przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu ( do pobrania ze strony www.sportmaniacs.com lub www.osir.olsztyn.pl).

 

4. Osoby pełnoletnie obowiązuje oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w Biegu potwierdzone własnoręcznym podpisem w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 

5. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę www.osir.olsztyn.pl,https://sportmaniacs.com i www.cronochip.pl/2-bieg-swietojanski, lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 a  - Dział Sportu tel. 089 527 02 27 od dnia 01.03.2020 r. do dnia 14.06.2020 r.

W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

 

V. Nagrody i klasyfikacje

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w kategorii Open, jak i poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uhonorowani pucharami lub statuetkami.

2. Kategorie wiekowe Biegu Głównego (takie same dla kobiet i mężczyzn):

Kat. OPEN

Kat.  16 – 19 lat

Kat. 20 – 24 lat

Kat. 25 – 29 lat

Kat.  30 – 34 lat

Kat.  35 – 39 lat

Kat. 40 – 44 lat

Kat. 45 – 49 lat

Kat. 50 – 54 lat

Kat. 55 – 59 lat

Kat. 60 – 64 lat

Kat. 65 – 69 lat

Kat. 70 – 74 lat

Kat. 75 +

 

3. Rywalizacja sztafet na dystansie 4 x 1,5 km.

W rywalizacji sztafet zespoły winny składać się z czterech zawodników (obowiązkowo minimum 1 kobieta), z których każdy będzie miał do pokonania dystans ok.1,5 km.

Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

-  nazwę drużyny

-  imię i nazwisko 4 osób wchodzących w jej skład (minimum 1 kobieta)

Łączny wiek drużyny nie może być mniejszy niż 120 lat!

Biegi sztafetowe zostaną rozegrane przed Biegiem Głównym o godz. 20.00. Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki.

Start w biegu sztafetowym nie wyklucza startu w Biegu Głównym.

O kolejności decydować będzie suma czasów netto 4 osób. 

 

VI. Biuro zawodów 

1. 2. Olsztyński Bieg Świętojański zaliczany jest do klasyfikacji akcji Olsztyn Biega!, jako jeden z dwóch biegów na dystansie 10 km.

W sytuacji gdy uczestnik weźmie udział w dwóch  biegach na danym dystansie otrzymuje punkty z biegu, w którym uzyskał lepszy wynik.

Za zajęte miejsce w danym biegu zawodnicy otrzymają punkty według klucza:

I miejsce – 1 pkt., II miejsce – 2 pkt., III miejsce – 3 pkt, itd..

 

2. Pakiety startowe będą do odbioru w dniach od 16.06.2020 r.  do 19.06.2020 r. w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00–17.30 

 

3. W dniu 20.06.2020 r. pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów mieszczącym się w HWS URANIA , al. Piłsudskiego 44 w godz. 16.00 – 20.00

 

W DNIU ZAWODÓW NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY!

 

V. Postanowienia ogólne

1. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jak również jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe. 

3. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

4. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 10 km.​

8. Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają pakiet startowy z workiem wiązanym oznaczonym numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. 

9. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator nie bierze odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu

11. 2. Bieg Świętojański jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.             

12. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupione indywidualnie przez uczestnika.

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (e-mail: , nr tel.: +48 89 527-74-02, faks: +48 89 527-45-10) dalej OSiR.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani\Pana danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Danych Osobowych (adres e-mail: , nr tel.: +48 519 566 631).

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsswobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

W drodze umowy, na potrzeby rejestracji uczestników za pośrednictwem strony www  sportmaniacs.pl, OSiR powierzył przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:

Paweł Kubicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Cronochip Paweł Kubicz, 
z siedzibą:  94-053 Łódź, ul. Popiełuszki 39c/16, NIP: 2722730035

Dobrowolne zarejestrowanie się na stronie www.sportmaniac.pl  i podanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  (art.6 ust.1 pkt a. RODO) na ich przetwarzanie w celu organizacji oraz przeprowadzenia zawodów 2. Biegu Świętojańskiego, co należy rozumieć, jako zarejestrowanie danych uczestnika zawodów, przetwarzanie danych w celu ustalenia wyników, publikacji na listach startowych, ogłoszenia wyników, przekazania nagród, opublikowania wyników w mediach i w Internecie (dotyczy następującego zakresu danych: imię, nazwisko, płeć i kategoria wiekowa). 

Dane te będą udostępniane następującym partnerom i współorganizatorom zawodów:

Gazeta Olsztyńska

Gazeta Wyborcza

Portal internetowy WAMA Sport

Radio Olsztyn

Radio Eska

Dodatkowo będą przetwarzane następujące dane:

numer telefonu do celów kontaktowych do przekazywania informacji dotyczących organizacji zawodów lub zmian organizacyjnych. 

adresu e-mail do celów kontaktowych do przekazywania informacji pocztą elektroniczną dotyczących organizacji zawodów lub zmian organizacyjnych. 

dane te nie będą udostępnione żadnym nieuprawnionym podmiotom 

Wyrejestrowanie swojego zgłoszenia jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i skutkuje odrzuceniem zgłoszenia i brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami instrukcji archiwalnej OSiR przez okres wskazany w instrukcji i rzeczowym spisie akt.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor