Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

Bieg główny

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019

 1. Cel zawodów:
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 2. Organizatorzy:
  • Fundacja Krok do Natury;
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego;
  • Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting.
 3. Zasady uczestnictwa:
  • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie);
  • zawodnicy urodzeni w latach: 2000 – 2002, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami cyklu.
 4. Zgłoszenia:
  • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;
  • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
  • po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;
  • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Termin biegu:
  • Bydgoszcz: 30 września, 28 października, 25 listopada, 30 grudnia, 3 lutego, 3 marca;
  • Katowice: 14 października, 18 listopada, 16 grudnia, 20 stycznia, 24 lutego, 17 marca;
  • Lublin: 20 października, 11 listopada (godz. 11:11, niedziela!), 8 grudnia, 12 stycznia, 16 lutego, 23 marca;
  • Łódź: 7 października, 11 listopada (godz. 11:11), 2 grudnia, 13 stycznia, 3 lutego, 10 marca;
  • OLSZTYN: 6 października, 3 listopada, 1 grudnia, 5 stycznia, 9 lutego, 9 Marca;
  • Poznań: 29 września, 27 października, 24 listopada, 29 grudnia, 2 lutego, 2 marca;
  • Szczecin: 14 października, 18 listopada, 16 grudnia, 20 stycznia, 17 lutego, 24 marca;
  • Trójmiasto: 7 października (Gdańsk), 4 listopada (Gdynia), 2 grudnia (Gdańsk), 6 stycznia (Gdynia), 10 lutego (Gdańsk), 10 marca (Gdynia);
  • Warszawa: 21 października, 10 listopada (sobota!), 9 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 24 marca;
  • Wrocław: 13 października, 17 listopada, 15 grudnia, 19 stycznia, 23 lutego, 16 marca;
  • wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00 (poza biegami 11 listopada w Lublinie i Łodzi);
  • w osobnych terminach odbędą się oficjalne ceremonie zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż miesiąc przed planowanym terminem.
 6. Trasa i miejsce biegu:
  • trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach;
  • dystans biegów: 5km;
  • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
  • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
  • Lublin: Las Dąbrowa (okolice kempingu Dąbrowa);
  • Łódź: Park Baden-Powella;
  • OLSZTYN: JEZIORO DŁUGIE;
  • Poznań: Jezioro Rusałka;
  • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
  • Trójmiasto: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
  • Warszawa: Park Młociński;
  • Wrocław: Las Osobowicki.
 7. Pomiar czasu:
  • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
  • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
   • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera) – zawsze dla pierwszych 50. zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach, w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;
   • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowana zostanie pierwsza 50. zawodników na mecie;
   • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do sędziego głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez startera biegu;
  • zawodnicy, którzy nie skorzystali z możliwości zakupu na własność chipa do pomiaru czasu mają obowiązek zdania go organizatorowi po każdym biegu cyklu wraz z numerem startowym.
 8. Nordic Walking
  • dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking;
  • zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu;
  • nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami Nordic Walking. 
 9. Klasyfikacja końcowa:
  • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście;
  • w klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich biegach danej edycji wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.
 10. Klasyfikacja indywidualna:
  • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
  • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
  • przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w momencie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2018);
  • klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w czterech najlepszych biegach danego zawodnika;
  • punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;
  • punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii wiekowej w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;
  • zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;
  • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje:
   • najlepszy czas uzyskany w edycji 2018/2019 w danym mieście;
   • drugi najlepszy czas uzyskany w edycji 2018/2019 w danym mieście w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny;
   • trzeci najlepszy czas uzyskany w edycji 2018/2019 w danym mieście w przypadku gdyby drugi wynik był identyczny - itd.;
   • jeśli w jakimś biegu dojdzie do zmiany przebiegu trasy (w tym skrócenia lub wydłużenia dystansu) - czasy z takiego biegu nie będą decydowały o kolejności w klasyfikacji.
 11. Klasyfikacja drużynowa:
  • drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora;
  • drużynę do rywalizacji zgłasza się poprzez panel użytkownika na stronie www.citytrail.pl;
  • drużynę zgłasza kapitan poprzez „stworzenie” drużyny na swoim koncie użytkownika, następnie kapitan ma obowiązek rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników (w najwygodniejszy dla siebie sposób: e-mailem, udostępniając na forum, udostępniając w grupie na Facebook'u, itp.). Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia. Organizatorzy nie  biorą odpowiedzialności za czynności związane z tworzeniem grupy oraz przetwarzaniem danych osobowych w tym zakresie;
  • zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe w terminie od 15 września do dnia drugiego biegu w danym mieście (np. jeśli 2. bieg odbywa się w sobotę 27 października to termin zgłoszeń do klasyfikacji upływa w tym dniu o godzinie 23:59);
  • każdy z zawodników zgłoszonych do drużyny ma obowiązek wpisania jej nazwy w rubryce "klub" w panelu użytkownika (jako jedynej lub jednej z kilku, np.: "CITY TRAIL Team / AZS AWF Warszawa"). Zawodnicy, którzy nie spełnią tego obowiązku do dnia 2. biegu w danym mieście (czyli ostatecznego terminu na zgłaszanie drużyn) - zostaną usunięci z drużyny przez administratora panelu www.citytrail.pl, a ich wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji;
  • do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników, do klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej 4 biegów), kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejny skład (np. CITY TRAIL Team II), itd.;
  • punktacja drużyny zostanie wyliczona na podstawie sumy punktów zawodników do niej należących:
   • punktacja mężczyzn w klasyfikacji będzie tożsama z punktacją w klasyfikacji indywidualnej;
   • punktacja kobiet w klasyfikacji drużynowej zostanie wyliczona z punktacji w klasyfikacji generalnej przy zastosowaniu przelicznika wyznaczonego na podstawie różnic frekwencji między kobietami, a mężczyznami, wg wzoru: x = liczba mężczyzn startujących w biegu / liczba kobiet startujących w biegu (np. jeśli w zawodach wzięło udział 1200 biegaczy, z czego 400 to kobiety, a 800 mężczyźni, to x = 2, więc punkty Pań były mnożone razy 2). Przelicznik będzie różny dla każdego biegu;
  • zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny w jednej lokalizacji;
  • w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;
  • za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny. Kapitan ma obowiązek przypilnować, aby każdy z członków drużyny w rubryce "klub" wpisał jej nazwę (dotyczy także kapitana).
 12. Zaoczne zaliczenie cyklu:
  • istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w 4 dowolnych biegach cyklu (w dowolnych lokalizacjach). Start zaoczny (w innym mieście) będzie jednak tylko zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 4 biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którym nie zależy na rywalizacji, a jedynie na zaliczeniu cyklu i zdobyciu pamiątkowego medalu;
  • zawodnik, który zaliczy cykl zaocznie powinien poinformować organizatora (mailowo na adres: ), w jakim mieście chciałby odebrać pamiątkowy medal.
 13. Nagrody:
  • w kat. OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła ok.: 1000 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce), 500 zł (IV miejsce), 400 zł (V miejsce);
  • w kat. wiekowych – statuetki dla 3 najlepszych zawodników, nagroda rzeczowa (o wartości min. 200 zł) dla zwycięzcy każdej z kategorii; upominki dla zawodników z miejsc II i III;
  • w klasyfikacji drużynowej – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych drużyn;
  • oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika w każdym mieście;
  • nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;
  • nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej piątki (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
  • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 biegów (również zawodnicy startujący poza konkurencją) otrzymają pamiątkowy medal.
 14. Zasady finansowania:
  • opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika na 4 dni przed zawodami (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do północy we wtorek);
  • jednorazowa opłata wpisowa wynosi:
   • 20,00 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem;
   • 30,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
  • karnet wykupiony na cały cykl z góry:
   • 80 zł – płatny poprzez panel elektroniczny, w wersji STANDARD - w ramach którego zawodnicy mają obowiązek każdorazowo zwrócić chip do pomiaru czasu;
   • 90 zł – płatny poprzez panel elektroniczny, w wersji PREMIUM - w ramach którego zawodnicy otrzymują chip do pomiaru czasu na własność;
   • niezależnie od wybranej opcji karnet musi zostać opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem (karnet zaczyna obowiązywać od momentu wniesienia opłaty);
   • pierwsze 6000 wykupionych karnetów oprócz możliwości startu we wszystkich biegach cyklu w danym mieście zawiera także zimową czapkę do biegania. Będzie ona do odbioru razem z pakietem startowym w biurze zawodów w terminach pierwszych trzech biegów cyklu w danym mieście;
  • pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
    • 15,00 zł - w przypadku wyboru jednorazowej opłaty wpisowej;
    • 30,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
   • numer startowy osoby, która dokona rejetracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do pierwszego biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony:
    • innym kolorem i logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przypadku wyboru karnetu;
    • logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przypadku wyboru jednorazowej opłaty startowej;
  • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
  • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
  • koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
  • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 15. Limity uczestników:
  • Poznań:
   • 1000 opłaconych karnetów;
   • 250 opłaconych pojedynczych startów (na każdy z sześciu biegów);
  • Szczecin:
   • 800 opłaconych karnetów;
   • 200 opłaconych pojedynczych startów (na każdy z sześciu biegów);
  • dla pozostałych lokalizacji nie obowiązują limity uczestników;
  • po wyczerpaniu limitu uczestników nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu (dotyczy zarówno zgłoszeń elektronicznych, jak i zgłoszeń w dniu biegu w biurze zawodów).
 16. Numery startowe:
  • numery startowe będą stałe, numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu;
  • numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu poza ostatnim biegiem w którym zawodnik bierze udział. Wyjątek stanowią posiadacze karnetu w wersji PREMIUM.
 17. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
  • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach Grand Prix CITY TRAIL. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 18. Postanowienia końcowe:
  • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
  • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  • protesty należy składać mailowo (na adres: ) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
  • cykl Grand Prix CITY TRAIL 2018/2019 jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz

 

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor