Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

REGULAMIN OLSZTYN BIEGA! 2020


Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji Olsztyn Biega, jako cyklu biegów oraz wynikających z udziału w nim świadczeń dla zawodników oraz prowadzonej klasyfikacji cyklu. Niniejszy regulamin nie określa zasad udziału w poszczególnych biegach wymienionych poniżej dla których stworzone zostały odrębne regulaminy.

 

 1. CELE IMPREZY

 

Celem organizowanej Akcji Olsztyn Biega jest:

Promocja aktywnej rekreacji;

Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego;

Propagowanie  biegów jako zdrowej formy spędzania czasu;

 

 1. ORGANIZATOR  IMPREZY

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

WKR FAN

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 1. Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów prawnych, którzy biorą udział w indywidualnych biegach głównych podczas zawodów wymienionych w punkcie III.6.
 2. Uczestnicy rejestrują się na poszczególne biegi wchodzące w skład Akcji zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych regulaminach tych biegów. Z regulaminem każdego z biegów można zapoznać się za pośrednictwem strony www.olsztynbiega.pl nie później niż na miesiąc przed danym biegiem.
 3. Uczestnicy Akcji aby byli ujęci w klasyfikacji muszą wziąć udział w 3 z  wszystkich wymienionych niżej biegów przy czym uczestnik Akcji musi wystartować łącznie w co najmniej 1 biegu na dystansie 5 km, 1 biegu na dystansie 10 km i półmaratonie. W sytuacji gdy uczestnik weźmie udział w dwóch  biegach na danym dystansie otrzymuje punkty z biegu w którym uzyskał lepszy wynik
 4. Klasyfikacja w akcji Olsztyn Biega odbędzie się na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.
  Klasyfikowane będą osoby biorące udział w trzech biegach objętych akcją z zastrzeżeniem punktu III.1.
 5. Znajomość regulaminu Akcji.
 6. Biegi wchodzące w skład akcji i ich terminy: 

 

21.03.2020 – City Trail  - dystans 5 km - ODWOŁANY!

Start / Meta usytuowane w pobliży mostu nad Jeziorem Długim.

Biuro zawodów funkcjonuje w dniu biegu tj.  9 marca w godzinach 08:30 - 10:30 i znajduje się w pobliżu mostu nad Jeziorem Długim w Olsztynie  

                Zapisy poprzez stronę internetową: www.citytrail.pl

 

 

20.06.2020 – 2. Olsztyński Bieg Świętojański - dystans 10 km

 

Start / Meta Al. Piłsudskiego na wysokości HWS URANIA

Biuro zawodów do 19 czerwca  OSiR Olsztyn, ul. Żołnierska 13a

Biuro zawodów w dniu 20 czerwca w HWS URANIA, Al. Piłsudskiego 44

                 Zapisy poprzez strony internetowe www.osir.olsztyn.pl; www.sportmaniacs.pl 

 

 

23.08.2020 r - XVIII Bieg Jakubowy - dystans 10 km

 

Start / Meta usytuowane na Starym Mieście

Biuro zawodów do 22 sierpnia biuro OSiR, ul. Żołnierska 13a, 23 sierpnia biuro zawodów znajdować się będzie na Starym Mieście

                 Zapisy poprzez strony internetowe www.osir.olsztyn.pl; www.sportmaniacs.pl 

 

 

13.09.2020  – V Ukiel Olsztyn Półmaraton - dystans 21,1 km

 

Start / Meta usytuowane na terenie CRS Ukiel

Biuro zawodów do 11 września OSiR Olsztyn, ul. Żołnierska 13a

Biuro zawodów w dniach 12 i 13 września CRS Ukiel, ul. Kapitańska 23

                 Zapisy poprzez strony internetowe www.osir.olsztyn.pl; www.sportmaniacs.pl 

 

 

03.10.2020 – City Trail  - dystans 5 km

Start / Meta usytuowane w pobliży mostu nad Jeziorem Długim.

Biuro zawodów funkcjonuje w dniu biegu tj.  9 marca w godzinach 08:30 - 10:30 i znajduje się w pobliżu mostu nad Jeziorem Długim w Olsztynie       

                  Zapisy poprzez stronę internetową: www.citytrail.pl

 

 

Konkretna data i godzina uroczystego zakończenia całej Akcji zostanie podana po zakończeniu całego cyklu biegów.

 

 

 1. ŚWIADCZENIA W RAMACH AKCJI OLSZTYN BIEGA

 

W ramach opłaty wpisowej do poszczególnych biegów uczestnik otrzymuje:

 • Numer startowy na każdy bieg, a na jego podstawie możliwość startu w biegu;
 • Elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie
 • Możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu 
 • Opiekę medyczną;
 • Pozostałe świadczenia określone w regulaminach poszczególnych biegów, świadczone podczas organizacji danych zawodów, których regulamin dotyczy.
 • Więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich.


 Pomiar czasu:

Pomiar czasu elektroniczny, klasyfikacja według czasów netto.

 

 

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA IMPREZY/ KATEGORIE WIEKOWE

 

W ramach Akcji Olsztyn Biega brane są pod uwagę wyniki z  3 z 5 zaplanowanych biegów z zastrzeżeniem, że uczestnik Akcji musi wystartować łącznie w co najmniej 1 biegu na dystansie 5 km, 1 biegu na dystansie 10 km i półmaratonie.

 

 

Kategorie wiekowe AKCJI OLSZTYN BIEGA

 

Kat. A – 16 – 19 lat

Kat. B – 20 – 24 

Kat. C -  25 – 29 

Kat. D – 30 – 34 

Kat. E – 35 – 39 

Kat. F – 40 – 44 

Kat. G – 45 – 49 

Kat. H – 50 – 54 

Kat. I  – 55 – 59 

Kat. J  – 60 – 64 

Kat. K – 65 – 69 

Kat. L – 70 – 74

Kat. M – 75 +

Punktacja:

 

Za zajęte miejsce w danym biegu zawodnicy otrzymają punkty według klucza:

 

1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt, itd..

 

Przy równej liczbie punktów o miejscu w klasyfikacji całego cyklu decyduje kolejność na mecie w ostatnim z biegów, w którym startowali porównywani zawodnicy.

 

 

 1. NAGRODY

 

1.     Przewidziane są statuetki lub puchary za miejsca I – III w każdej z kategorii wiekowej Akcji oraz dyplomy za miejsca I- IV  pod warunkiem sklasyfikowania min. 5 osób w danej kategorii wiekowej. 

2.     Zawodnik nie podając danych umożliwiających opłacenie podatków od wygranej nagrody takich jak : adres zameldowania, nip, imiona rodziców, adres urzędu skarbowego, dobrowolnie zrzeka się nagrody.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na imprezę i powrotu z nich.

2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprez.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach biegów.

5. Osoby które uczestniczą w imprezie jako bierni uczestnicy (należy przez to rozumieć celowe lub niezamierzone przebywanie na terenie Imprez) robią to na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika przy stwierdzeniu zatajenia jego problemów zdrowotnych.

7. Zawodnik w każdej chwili trwania Imprez może dobrowolnie zrezygnować z dalszego brania w nim udziału.

8. Organizator nie zwraca poniesionych kosztów na wskutek wycofania się zawodnika z Imprez.

9. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

10. Po rejestracji wykonanej przez zawodnika uznaje się, iż zawodnik zapoznał się z regulaminem danego biegu
      i zgadza się na jego warunki.

11. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszelkie inne zarządzenia dotyczące porządku i zachowania na 

      obiektach sportowych:

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych,

- regulaminy obiektów lub miejsc na których realizowana jest Impreza 

 

 

 

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor